УСЛУГИ

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ПОВОЛНОСТИ

За сите царински процедури, било да станува збор за увоз, извоз, привремен увоз, транзит или сместување на стока под царински надзор, поседуваме соодветни банкарски гаранции издадени во корист на Царинската управа на Република Македонија.