Гластон Шокароски

Координатор на сектор транзитни постапки и магацинско работење

 +389/78 455 589

 glaston.sokaroski@redsped.mk